Volksgezondheidsinterventie verwijst naar de implementatie van preventieve maatregelen zoals het gebruik van effectieve spill- en lekdetectiesystemen, beheersing van milieuverontreiniging, de beoordeling en controle van schadelijke agentia, het gebruik van biologische en chemische agentia bij de behandeling van patiënten, en algemene veiligheid. voorzorgsmaatregelen. De effectiviteit van milieubeheer en volksgezondheidsprogramma's hangt grotendeels af van de juiste beoordeling en beheersing van milieurisico's.

Milieumonitoring en -beoordeling zijn twee essentiële aspecten van milieubeheer. Milieumonitoring omvat observatie, evaluatie en controle, met speciale aandacht voor de kwaliteit van water, lucht, bodem en oppervlaktewater.

Milieurisicoanalyse omvat de studie van gezondheidsproblemen die verband houden met beroepsmatige blootstelling aan giftige chemicaliën. Dit omvat de identificatie van specifieke beroepsgroepen die een groter risico lopen op blootstelling, de methodologieën voor risicobeoordeling en een lijst van chemicaliën waarvan is vastgesteld dat ze gezondheidsrisico's veroorzaken of vergroten.

Bovendien verwijst milieubescherming naar het voorkomen en verminderen van schade aan natuurlijke hulpbronnen. Dit omvat de regelgeving voor de ontwikkeling, productie, distributie, transport, verwerking, gebruik en verwijdering van gevaarlijke materialen. De focus van milieubescherming ligt op het voorkomen van gevaarlijke blootstelling die schade kan veroorzaken aan het milieu en aan personen die in deze faciliteiten werken.

Milieubescherming omvat ook afvalverwijdering. De focus hiervan is om de vorming van afval dat een gevaar vormt te minimaliseren.

Andere gebieden van milieubescherming zijn afvalbeheer en veiligheidsprogramma's. Afvalbeheer omvat het verzekeren van de juiste opslag, verwijdering en inzameling van vast afval; het verminderen van afvalproductie; en de inzameling, behandeling, opslag en verwijdering van gevaarlijk afval. Veiligheidsprogramma's omvatten de beoordeling van afval op gevaarlijke stoffen en hun geschiktheid voor gebruik in gebouwen en andere constructies.

Volksgezondheid is de toepassing van kennis over milieubescherming en veiligheid om de levenskwaliteit te verbeteren van degenen die werkzaam zijn in de faciliteiten die van deze diensten gebruikmaken. Naarmate er meer nadruk wordt gelegd op milieubescherming, zal er een verschuiving optreden in de manier waarop mensen naar industriële processen kijken en de organisaties die ze toepassen. De volksgezondheid is de eerste verdedigingslinie tegen milieurisico's, want zonder dat zal de wereld vol gevaren zijn voor de gezondheid van het grote publiek.

.

Ook interessant

Recyclage

Door het gebruik van recycling, is een persoon die helpt om de hoeveelheid plastic die wordt gekocht bij de plaatselijke supermarkt te verminderen. D ...

Lees verder

Afvalbehandeling En Afvalverwerking

Hoe wordt afval geclassificeerd als afval?De term afvalverwerking en afvalverwerking (WTP) is eigenlijk vrij gecompliceerd en heeft veel verschillende ...

Lees verder

Waterzuivering

Wat is de Beste waterzuivering?Waterzuivering is de procedure voor het elimineren van ongewenste substanties, met name opgeloste stoffen in water, wa ...

Lees verder